3. Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του ανηλίκου ασθενή για τις ιατρικές πράξεις που τον αφορούν;

Σύμφωνα με το επόμενο άρθρο του ΚΙΔ  (12 παργ 2 εδάφιο β), αν ο ασθενής είναι ανήλικος λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη του, εφόσον ο ανήλικος, κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης και τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα ή τους κινδύνους της πράξης αυτής. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 απαιτείται πάντοτε η συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. (ειδικές επεμβάσεις, όπως μεταμοσχεύσεις, μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, επεμβάσεις αλλαγής ή αποκατάστασης φύλου, αισθητικές ή κοσμητικές επεμβάσεις),

 Εδώ ο νόμος περιορίζει τον ανήλικο μόνο στην έκφραση της γνώμης του, χωρίς να κάνει κανένα διαχωρισμό περιπτώσεων , παρά μόνο θέτοντας ως κριτήριο την ωριμότητά του.

Επιμέλεια: Ηλέκτρα Κουτσούκου, Δικηγόρος

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για παρατηρήσεις - υποδείξεις: